GRUPA AIDE DARIUSZ ROCHMAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000661323
Numer REGON: 021239532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-05-20
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/9351/20/950]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA AIDE DARIUSZ ROCHMAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina OBORNIKI ŚLĄSKIE miejscowość JARY2017-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość JARY ulica UL. BUKOWA nr domu 12 kod pocztowy 55-120 poczta JARY kraj POLSKA 2017-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.07.2016 R., REP.A NR 7996/2016, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI MARTA SZAFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51B.2017-02-08 do dziś
224.05.2019 R., REP. A 5760/2019, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA I BEM NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO §1 UST.2, §1 UST.3, §2 UST.1, §2 UST.22020-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-02-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA AIDE SPÓŁKA Z O.O., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 19.07.2016 R. REP. A NR 7996/2016 I OŚWIADCZENIA O CHĘCI UCZESTNICTWA W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ-GRUPA AIDE ROCHMAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2017-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPA AIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-02-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000354828 2017-02-08 do dziś
5. Numer REGON0212395322017-02-08 do dziś
6. Numer NIP91517679162017-02-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSTYNA HELENA ROCHMAN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2017-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2220051262017-02-08 do dziś
4. Numer KRS0000488403 2017-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2017-02-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2017-02-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2017-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROCHMAN2020-05-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2020-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROCHMAN2020-05-20 do dziś
2. ImionaJUSTYNA HELENA2020-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-05-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2020-05-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-05-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.2017-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROCHMAN2020-05-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2020-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-02-08 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-02-08 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-02-08 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-02-08 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-02-08 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-02-08 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-02-08 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-02-08 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.12.2019 okres OD 10.02.2017 DO 31.12.20172019-12-11 do dziś
2data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.02.2017 DO 31.12.20172019-12-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.02.2017 DO 31.12.20172019-12-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów