TAMALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000661214
Numer REGON: 366449771
Numer NIP: 5922268535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510067/23/236]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina SKARSZEWY miejscowość OBOZIN2017-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość OBOZIN nr domu 27 kod pocztowy 83-250 poczta SKARSZEWY kraj POLSKA 2017-01-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTOMASZ.A.MALKIEWICZ@GMAIL.COM2017-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.01.20172017-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKIEWICZ2017-01-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 750,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKIEWICZ2022-01-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2022-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELENIE.2017-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKIEWICZ2017-01-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-30 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-01-30 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-01-30 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-01-30 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-01-30 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2017-01-30 do dziś
735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-01-30 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-01-30 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2017-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.03.2018 okres OD 30.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
2data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
3data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-30 do dziś
5data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
6data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów