A.M DEVELOPMENT SP.Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000661118
Numer REGON: 366443403
Numer NIP: 6972330515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-03-26
Sygnatura akt[RDF/474818/23/769]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M DEVELOPMENT SP.Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina ŚWIĘCIECHOWA miejscowość GOŁANICE2017-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GOŁANICE ulica UL. LEŚNA nr domu 44A kod pocztowy 64-117 poczta KRZYCKO MAŁE kraj POLSKA 2017-01-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANGELIKA.KRALL@INTERIA.PL2017-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.01.2017R.2017-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3663073672017-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000657927 2017-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIETLIK2017-01-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-01-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.500,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.500,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.500,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3663073672017-01-30 do dziś
4. Numer KRS0000657927 2017-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2017-01-30 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-01-30 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-01-30 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-30 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-30 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-01-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-30 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
2data złożenia 10.10.2019 okres OD 30.01.2017 DO 31.12.20172019-10-11 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
6data złożenia 26.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
2OD 30.01.2017 DO 31.12.20172019-10-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
2OD 30.01.2017 DO 31.12.20172019-10-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów