ZIELARNIE BONIFRATRÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000660988
Numer REGON: 366549099
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/537962/23/266]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZIELARNIE BONIFRATRÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BONIFRATERSKA nr domu 12 kod pocztowy 00-213 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2016 R. NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ KURNICKI, MATEUSZ OLSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA UL. KRÓLEWSKA 23/1, 30-040 KRAKÓW, REP.A NR 7368/20162017-02-13 do dziś
220.11.2017 R. NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7314/2017 - ZMIANA §2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2017-12-12 do dziś
308.03.2020 R. NOTARIUSZ PAWEŁ KURCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1596/2020 - ZMIANA §3, §6 ORAZ §14 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2020-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITALNEGO ŚW. JANA BOŻEGO P.W. ZWIASTOWANIA NAŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY2017-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150000,00 ZŁ.2017-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAK2023-04-25 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JAKUB2023-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-25 do dziś
21. NazwiskoKULKA2020-04-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-22 do dziś
31. NazwiskoOKRASA2019-02-05 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-04-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2020-04-22 do dziś
210 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2020-04-22 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-04-22 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2020-04-22 do dziś
572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2020-04-22 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-04-22 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-04-22 do dziś
894 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH2020-04-22 do dziś
946 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2020-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.09.2018 okres OD 13.02.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
5data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
6data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.04.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
5OD 01.04.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
5OD 01.04.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiLIKWIDACJA OTWARTA UCHWAŁĄ NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31 MARCA 2022 R., OBJĘTĄ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 10330/2022, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PL. BANKOWY 1 , 31.03.20222022-05-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2022-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBIAŁEK2022-09-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2022-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁĄ NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31 MARCA 2022 R., OBJĘTĄ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 10330/2022, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PL. BANKOWY 1, ZDECYDOWANO O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI , 31.03.20222022-05-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów