OPTI WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000660955
Numer REGON: 366441663
Numer NIP: 5862314147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-11-20
Sygnatura akt[RDF/182264/19/938]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOPTI WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. JANA Z KOLNA nr domu 2 kod pocztowy 81-348 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-01-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@OPTIWORK.PL2017-01-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.OPTIWORK.PL2017-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2017R.2017-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYŃSKI2017-01-30 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCZEK2017-01-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MATEUSZ2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIAPIN2017-01-30 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUKHOV2017-01-30 do dziś
2. ImionaKIRIL2017-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYŃSKI2017-01-30 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUKHOV2017-01-30 do dziś
2. ImionaKIRIL2017-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCZEK2017-01-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MATEUSZ2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIAPIN2017-01-30 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2017-01-30 do dziś
224 PRODUKCJA METALI2017-01-30 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-30 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-01-30 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-30 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2017-01-30 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-01-30 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2017-01-30 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2019 okres OD 30.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
2data złożenia 20.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.01.2017 DO 31.12.20172019-08-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów