QUANTUM INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000660449
Numer REGON: 366428467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/21293/22/387]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQUANTUM INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość NIEPRUSZEWO2022-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEPRUSZEWO ulica UL. LEŚNA nr domu 24A kod pocztowy 64-320 poczta BUK kraj POLSKA 2022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.09.2016R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA TACZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4216/2016.2017-01-27 do dziś
205.04.2018R., REP. A NR 1750/2018, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; ZMIANA §5 UST. 1 POPRZEZ DODANIE W UST. 1, KOLEJNYCH PUNKTÓW O NR OD 10 DO 12.2018-11-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.03.2022R., REP. A NR 1692/2022, SPROSTOWANY 22.06.2022R., REP. A NR 3131/2022, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 2 UST. 1-3; § 2 UST. 4; § 6 UST. 1; § 10 UST. 1 PKT B), PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUANTUM INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3664111132017-01-27 do dziś
4. Numer KRS0000659938 2017-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOGULSKI2017-01-27 do dziś
2. ImionaMAREK2017-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.900,00 ZŁ2017-01-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.900,00 ZŁ2017-01-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.900,00 ZŁ2017-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OKREŚLONYMI W UMOWIE SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA.2017-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUANTUM INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3664111132017-01-27 do dziś
4. Numer KRS0000659938 2017-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-01-27 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-01-27 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-27 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-01-27 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-01-27 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-01-27 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-27 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-01-27 do dziś
986 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 13.01.2020 okres OD 27.01.2017 DO 31.12.20172020-01-13 do dziś
3data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
4data złożenia 14.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-14 do dziś
5data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 27.01.2017 DO 31.12.20172020-01-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów