DOBRA ZMIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000659993
Numer REGON: 366415542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-11-30
Sygnatura akt[RDF/270926/20/65]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA ZMIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 12 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2016R., REP.A NR 1864/2016, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-01-25 do dziś
203.10.2019 R., REP. A NR 2747/2019, NOTARIUSZ IZABELLA SOROKO-BORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5 UST. 6, § 7; DODANO: § 4 UST. 2.7., § 5 UST. 8, § 10; USUNIĘTO: § 12, § 13, § 14, § 15. W ZWIĄZKU Z DODANIEM NOWEGO § 10 PRZENUMEROWANO DOTYCHCZASOWY § 10 NA § 11, ORAZ DOTYCHCZASOWY § 11 NA § 12.2019-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAK HOTEL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3836587602019-07-09 do dziś
4. Numer KRS0000791145 2019-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ2020-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2020-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2017-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEJA2019-07-09 do dziś
2. ImionaARTUR2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWITASZEK2019-11-13 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2019-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-13 do dziś
21. NazwiskoKĄDZIELA2019-11-13 do dziś
2. ImionaBEATA2019-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-13 do dziś
31. NazwiskoCZARNIECKI2019-11-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z DZIAŁALNOŚĆ HOTELOWA (HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA)2019-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-11-13 do dziś
277 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-11-13 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-11-13 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-11-13 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-11-13 do dziś
664 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2019 okres OD 25.01.2017 DO 30.11.20172019-06-05 do dziś
2data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-06-06 do dziś
3data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.01.2017 DO 30.11.20172019-06-05 do dziś
2OD 01.12.2017 DO 30.11.20182019-06-06 do dziś
3OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.01.2017 DO 30.11.20172019-06-05 do dziś
2OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów