CS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000659967
Numer REGON: 366402290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[RDF/385293/22/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2017-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. GLINIANA nr domu 10 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2017-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2017R2017-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUTOTRANSPORTI CAVALIERI & SILLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA2017-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000.00 ZŁ2017-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000,00 ZŁ2017-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSILLA2017-01-24 do dziś
2. ImionaPAOLO2017-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWAKOWSKA2017-01-24 do dziś
2. ImionaILONA MARIA2017-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2017-01-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-24 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-01-24 do dziś
349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2017-01-24 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-01-24 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-01-24 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-01-24 do dziś
753 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2017-01-24 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2017-01-24 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2018 okres OD 21.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
3data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
4data złożenia 20.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
5data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów