CSW TOTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000659966
Numer REGON: 241858874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/343094/21/802]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241858874 NIP 62727183122017-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSW TOTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2017-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. STALOWA nr domu 17 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2017-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.12.2016 R., NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCEKARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MATEJKI 2, REP. A NR 4936/2016.2017-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-01-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ CENTRUM SZKOLEŃ WYSOKOŚCIOWYCH TOTEM PATRYK PYSZ TOMASZ MUCHA S.C. W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 09.12.2016 R., REP. A NR 4936/2016, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH.2017-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„CENTRUM SZKOLEŃ WYSOKOŚCIOWYCH TOTEM” S.C.2017-01-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-01-26 do dziś
5. Numer REGON2418588742017-01-26 do dziś
6. Numer NIP62727183122017-01-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYSZ2017-01-26 do dziś
2. ImionaPATRYK ANDRZEJ2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-01-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2017-01-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ.2017-01-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2017-01-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2017-01-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-01-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2017-01-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ.2017-01-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2017-01-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSW TOTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657068522017-01-26 do dziś
4. Numer KRS0000643266 2017-01-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - CSW TOTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZACIĄGAJĄCYCH ZOBOWIĄZANIE LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH MIENIEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POSIADAJĄCA ZARZĄD W OSOBIE TOMASZ MUCHA, PESEL 77071102878 - CZŁONEK ZARZĄDU, PYSZ PATRYK PESEL 86053008912 - CZŁONEK ZARZĄDU.2017-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSW TOTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657068522017-01-26 do dziś
4. Numer KRS0000643266 2017-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-26 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2017-01-26 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-01-26 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-01-26 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-01-26 do dziś
681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-01-26 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-01-26 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-01-26 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2017-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 26.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów