QUANTUM INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000659938
Numer REGON: 366411113
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/19353/22/765]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaQUANTUM INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość NIEPRUSZEWO2022-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEPRUSZEWO ulica UL. LEŚNA nr domu 24A kod pocztowy 64-320 poczta BUK kraj POLSKA 2022-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.2016R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA TACZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4210/2016.2017-01-25 do dziś
225.03.2022R., REP. A NR 1689/2022, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA TREŚCI §1 UST.1 I UST.2 ORAZ §2.2022-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOGULSKI2017-01-25 do dziś
2. ImionaMAREK2017-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ2022-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO ALBO TRZYOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOGULSKA2017-01-25 do dziś
2. ImionaBEATA2017-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-01-25 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-01-25 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-25 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-01-25 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-01-25 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-01-25 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-25 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
2data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
4data złożenia 14.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-14 do dziś
5data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów