TALEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000659701
Numer REGON: 366420052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546391/23/276]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina CHODZIEŻ miejscowość CHODZIEŻ2017-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość CHODZIEŻ ulica UL. NOTECKA nr domu 31 kod pocztowy 64-800 poczta CHODZIEŻ kraj POLSKA 2017-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2016R., NOTARIUSZ PIOTR PIECHOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHODZIEŻY, REP. A NR 11516/2016.2017-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESKE2017-01-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD ŁUCJAN2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.950,00 ZŁ2017-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. ZARZĄD WIELOOSOBOWY - WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESKE2017-01-26 do dziś
2. ImionaRYSZARD ŁUCJAN2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2017-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-01-26 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-26 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-26 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-26 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2017-01-26 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-01-26 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-26 do dziś
847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-26 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2019 okres OD 16.02.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
2data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
5data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
6data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.02.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.02.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów