DNHS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000659664
Numer REGON: 366380909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210343/20/255]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNHS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. CELNA nr domu 1 kod pocztowy 70-644 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 STYCZNIA 2017 R., REP. A NR 230/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA BORSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA BORSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2017-01-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 2019 R., REP. A NR 897/2019, NOTARIUSZ DANIEL BANASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §6, §7, §8, §9 UST. 1, §14 UST.2, DODANIE JEDNOSTKI W §14 UST.2 (1).2019-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDNHS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3663537232017-01-20 do dziś
4. Numer KRS0000658467 2017-01-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIA2017-01-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2017-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-01-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-01-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2017-01-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-20 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZYBSKI2017-01-20 do dziś
2. ImionaPATRYK KAMIL2017-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-01-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ.2017-01-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ.2017-01-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ.2017-01-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARZEWSKA2019-04-12 do dziś
2. ImionaANNA2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-04-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-04-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DNHS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, W IMIENIU, KTÓREJ JAKO OSOBY PRAWNEJ DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY: MICHAŁ ROGALSKI PREZES ZARZĄDU, JANUSZ PUZIA PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU, MACIEJ KONARZEWSKI DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU, PATRYK KORZYBSKI TRZECI WICEPREZES ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA - KOMPLEMENTARIUSZA DNHS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: 1) PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PIERWSZYM WICEPREZESEM ZARZĄDU, 2) PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU, 3) PIERWSZEGO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z TRZECIM WICEPREZESEM ZARZĄDU, 4) DRUGIEGO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z TRZECIM WICEPREZESEM ZARZĄDU.2017-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDNHS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-20 do dziś
4. Numer KRS0000658467 2017-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-01-20 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-01-20 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-01-20 do dziś
477 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-20 do dziś
564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-01-20 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-01-20 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-20 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-20 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
2data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów