FIRMA DLA KAŻDEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000659645
Numer REGON: 366386941
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-05-11
Sygnatura akt[RDF/486901/23/779]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DLA KAŻDEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LWOWSKA nr domu 5 nr lokalu 15 kod pocztowy 00-660 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118-01-2017R.2017-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2017-01-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2017-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2017-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ PEIS2018-03-22 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ PEIS2018-03-22 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2017-01-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2017-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-01-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-01-20 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-01-20 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-01-20 do dziś
485 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2017-01-20 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-20 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-01-20 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-01-20 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-01-20 do dziś
974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2017-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2018 okres OD 20.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
2data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
5data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
6data złożenia 11.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów