TALGO H. BRUNENGRABER SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000659589
Numer REGON: 366401149
Numer NIP: 1182136874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-05-17
Sygnatura akt[RDF/603722/24/779]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALGO H. BRUNENGRABER SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 13 kod pocztowy 00-071 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.12.2016 R., REP. A NR 31856/2016, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU2017-01-23 do dziś
229.04.2021, REP. A NR 35259/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY RAFAŁ NAJDA, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA BEATĘ BARANOWSKĄ - SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, DODANIE: § 11 UST. 1A, § 11A, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2021-05-28 do dziś
318.08.2021 R., REP. A NR 60083/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY RAFAŁ NAJDA, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA BEATĘ BARANOWSKĄ - SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIANA (NADANIE NOWEGO BRZMIENIA) § 3, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2022-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUNENGRABER2017-01-23 do dziś
2. ImionaTALISA2017-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2017-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2017-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2017-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUNENGRABER2021-05-28 do dziś
2. ImionaHENRYK2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. HENRYK BRUNENGRABER UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANYNDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2021-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUNENGRABER2021-05-28 do dziś
2. ImionaHENRYK2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBRUNENGRABER2022-02-11 do dziś
2. ImionaTALISA2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-02-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-01-23 do dziś
264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-01-23 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-01-23 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-01-23 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-23 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-02-11 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2022-02-11 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-02-11 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.08.2020 okres OD 07.12.2016 DO 31.12.20172020-08-25 do dziś
2data złożenia 13.05.2024 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182024-05-13 do dziś
3data złożenia 17.05.2024 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.12.2016 DO 31.12.20172020-08-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182024-05-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów