BUTIKOWA KAMIENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000659322
Numer REGON: 366375179
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/259615/20/348]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTIKOWA KAMIENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2017-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 57 kod pocztowy 15-250 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2017-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.12.2016 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 6111/2016 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2017-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTIKOWA KAMIENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660782702017-01-18 do dziś
4. Numer KRS0000651715 2017-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA GRYCUK2017-01-18 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.000 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego348.000 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego348.000 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCUK2017-01-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.000 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego240.000 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego240.000 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDANOWICZ2017-01-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego588.000 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego588.000 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTIKOWA KAMIENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3660782702017-01-18 do dziś
4. Numer KRS0000651715 2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-18 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-18 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-01-18 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-01-18 do dziś
568 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-01-18 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-01-18 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-01-18 do dziś
882 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2017-01-18 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2018 okres OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów