ENDO-TECH BUCZMA WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000659231
Numer REGON: 366377801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-11-15
Sygnatura akt[RDF/361231/21/907]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDO-TECH BUCZMA WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA2017-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. HUTNICZA nr domu 59 kod pocztowy 81-061 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.01.20172017-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZMA2017-01-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MIROSŁAW2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-01-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-01-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2017-01-19 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-01-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-01-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2017-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZMA2017-01-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MIROSŁAW2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2017-01-19 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-01-19 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 19.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów