BUDOBRATEX I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000659213
Numer REGON: 366508060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-07-22
Sygnatura akt[RDF/318905/21/480]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOBRATEX I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2017-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. TATRZAŃSKA nr domu 15B kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2020-12-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDOBRATEX@POCZTA.ONET.PL2017-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.01.2017 R. UMOWA SPÓŁKI, REP.A NR 28/2017, NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK WYPART UL. ŚW.PIOTRA NUMER 9 LOKAL U6 59-220 LEGNICA,2017-02-03 do dziś
215.06.2018 R. REP.A NR 7672/2018, NOTARIUSZ ANNA RĄCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA RĄCZKOWSKA ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN SPÓŁKA CYWILNA, UL. KOŚCIUSZKI 11, 59-220 LEGNICA. ZMIANA §4 PKT 2, DODANO §7 PKT 3, §8, DODANO §11 PKT. 1A.2018-07-27 do dziś
310.09.2018 R., AKT NOTARIALNY: REPERTORIUM A NUMER 11247/2018, ZAWARTY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ RĄCZKOWSKĄ. ZMIANA: § 2, § 4 PKT 2, W § 4 PKT 2 DODAJE SIĘ PKT 2A, § 6, SKREŚLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § 7 PKT 2, § 11, W § 11 DODAJE SIĘ PKT 1B, W § 11 DODAJE SIĘ PKT 1C.2018-12-20 do dziś
409.09.2020 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA RĄCZKOWSKA ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN SPÓŁKA W LEGNICY, UL. KOŚCIUSZKI 11, REP. A NR 10367/2020, ZMIENIONO § 7 PKT 2, § 11 PKT 1.2020-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASUŃ2017-02-03 do dziś
2. ImionaADAM2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000 ZŁ2017-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4000 ZŁ2017-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4000 ZŁ2017-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDOBRATEX I INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3808019842019-03-12 do dziś
4. Numer KRS0000740126 2019-03-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, A W PRZYPADKU GDY WSPÓLNIKAMI JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE LUB JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ WRAZ Z PROKURENTEM.2018-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDOBRATEX I INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3808019842018-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000740126 2018-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBRASUŃ2017-02-03 do dziś
2. ImionaADAM2017-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2017-02-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-02-03 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-02-03 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-02-03 do dziś
442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2017-02-03 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-02-03 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-02-03 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-02-03 do dziś
843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2017-02-03 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.02.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów