EXBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000659200
Numer REGON: 366374085
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-05-11
Sygnatura akt[RDF/291009/21/134]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZAWISZY nr domu 12 nr lokalu U2 kod pocztowy 01-167 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.10.2016R., NOTARIUSZA MARCINA ŁASKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PROWADZONA NA ZASADACH SPÓŁKI PARTNERESKIEJ (KRS 0000319635), REP. A NR 13560/2016.2017-01-18 do dziś
221.09.2017R., REP. A NR 2878/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW 54), 55) ORAZ 56)2017-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2017-01-18 do dziś
2. ImionaANETA MAŁGORZATA2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.750,00 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.750,00 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.750,00 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIZIAŁEK2017-01-18 do dziś
2. ImionaIWONA ZOFIA2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.750,00 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.750,00 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.750,00 ZŁOTYCH2017-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3642030662017-01-18 do dziś
4. Numer KRS0000612629 2017-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: EXBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. AKTUALNIE KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJĄ WCHODZĄCY W SKŁAD ZARZĄDU: LESZEK ADAM NIZIAŁEK - CZŁONEK ZARZĄDU I KONRAD ARTUR KRAKOWIAK - CZŁONEK ZARZĄDU.2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3642030662017-01-18 do dziś
4. Numer KRS0000612629 2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-18 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2017-01-18 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-01-18 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-01-18 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-01-18 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-10-26 do dziś
746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-10-26 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-10-26 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2018 okres OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-11-21 do dziś
2data złożenia 27.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
3data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-11-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów