A. W. KAPUŚCIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000659194
Numer REGON: 366379800
Numer NIP: 6912522323
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508905/23/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. W. KAPUŚCIŃSCY SPÓŁKA JAWNA2017-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2017-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. LOTNICZA nr domu 24B nr lokalu 4 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2017-01-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWALDEMARKAPUSCINSKI@WP.PL2017-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.01.2017 R.2017-01-19 do dziś
212.02.2018 R. - ZMIENIONO: § 1, § 5, § 9 UMOWY SPÓŁKI2018-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPUŚCIŃSKI2017-01-19 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-01-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-01-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZBIAŃSKA2018-02-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPUŚCIŃSKI2017-01-19 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZBIAŃSKA2018-02-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2017-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 19.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
3data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
4data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
5data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-07-012022-08-01 do dziś