ARTENO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000659151
Numer REGON: 366368015
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-07-22
Sygnatura akt[RDF/319199/21/112]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTENO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość LISÓWKI2017-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LISÓWKI ulica UL. ŹRÓDLANA nr domu 33 kod pocztowy 62-070 poczta DOPIEWO kraj POLSKA 2017-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.01.2017 R.2017-01-18 do dziś
210.10.2017 R. ZMIANA § 11 UMOWY SPÓŁKI2017-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCERZAK2017-01-18 do dziś
2. ImionaMALWINA2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-01-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2017-01-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2017-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCERZAK2017-01-18 do dziś
2. ImionaARTUR2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-01-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego14.000,00 ZŁ2017-01-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego14.000,00 ZŁ2017-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662228952017-01-18 do dziś
4. Numer KRS0000656643 2017-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662228952017-01-18 do dziś
4. Numer KRS0000656643 2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-01-18 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-18 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-01-18 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-01-18 do dziś
553 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2017-01-18 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2017-01-18 do dziś
764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-01-18 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-01-18 do dziś
985 EDUKACJA2017-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 31.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-31 do dziś
3data złożenia 19.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-19 do dziś
4data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-31 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-08-012020-07-29 do dziś