TANDEM AUTOKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000658938
Numer REGON: 366362886
Numer NIP: 1251650658
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-08-04
Sygnatura akt[RDF/556019/23/898]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDEM AUTOKARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2017-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica UL. PRZESMYK nr domu 10 kod pocztowy 05-260 poczta MARKI kraj POLSKA 2017-01-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@TANDEM.NET.PL2017-01-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TANDEM.NET.PL2017-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2017R.2017-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIEŻKA2017-01-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SŁAWOMIR2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIEŻKA2017-01-17 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIEŻKA2017-01-17 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIEŻKA2017-01-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SŁAWOMIR2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2017-01-17 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-01-17 do dziś
349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2018 okres OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
6data złożenia 04.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów