GSR PROTECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000658888
Numer REGON: 366259473
Numer NIP: 8822125909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2017-01-17
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/594/17/20]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 366259473 NIP 88221259092017-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSR PROTECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2017-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica UL. BRZEGOWA nr domu 90 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2017-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2016R., NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE PRZY UL. RYNEK 35, REPERTORIUM A NUMER 9909/2016.2017-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOL2017-01-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2017-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2017-01-17 do dziś
2. ImionaDAWID JAN2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU I TRZY OSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2017-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOL2017-01-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-01-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-17 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-01-17 do dziś
481 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2017-01-17 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2017-01-17 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2017-01-17 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów