BUDMAX ALEKSANDER I ROLAND BANAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000658677
Numer REGON: 366362834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2017-01-16
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/602/17/430]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAX ALEKSANDER I ROLAND BANAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina BOGUSZÓW-GORCE miejscowość BOGUSZÓW-GORCE2017-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BOGUSZÓW-GORCE ulica UL. LAWENDOWA nr domu 9 kod pocztowy 58-370 poczta BOGUSZÓW-GORCE kraj POLSKA 2017-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 02.12.2016R. NOTARIUSZ BOŻENA A. ŁAGODA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁBRZYCHU UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 6/3A, REP. A NR 8.777/20162017-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2017-01-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER STANISŁAW2017-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00ZŁ. (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2017-01-16 do dziś
2. ImionaROLAND JERZY2017-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00ZŁ. (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2017-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2017-01-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER STANISŁAW2017-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2017-01-16 do dziś
2. ImionaROLAND JERZY2017-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów