GLOBITEL PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000658636
Numer REGON: 366344747
Numer NIP: 5542945165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504781/23/774]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLOBITEL PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁĄKOWA nr domu 3/5 nr lokalu 10 kod pocztowy 90-562 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 3.11.2016R. SPORZĄDZONA PRZEZ AGATĘ SALAMON - NOTARIUSZA W ŁODZI, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 54/56, REPERTORIUM A NR 628/20162017-01-16 do dziś
227 MAJA 2019 R., REP. A NR 2317/2019, ALEKSANDRA RAMIĘGA W ŁODZI ZMIENIONO: - § 6 - DODANO UST. 7 - 11 - § 14 - USUNIĘTO UST. 6 - 9 - § 15 - ZMIENIONO TREŚĆ2019-07-26 do dziś
314.08.2020 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA RAMIĘGA-RADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3502/2020 - ZMIENIONO § 4 I § 5 UMOWY2020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYCH2019-07-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KRZYSZTOF2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2022-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZECH2019-07-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DARIUSZ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2022-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2017-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIACH2022-04-14 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2022-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBUS OLESIENKIEWICZ2020-10-06 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2020-10-06 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2020-10-06 do dziś
361 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2020-10-06 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-10-06 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-10-06 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-10-06 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-10-06 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-10-06 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2018 okres OD 16.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3data złożenia 26.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-26 do dziś
4data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
5data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
6data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów