DNHS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000658467
Numer REGON: 366353723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210352/20/40]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNHS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. CELNA nr domu 1 kod pocztowy 70-644 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 GRUDNIA 2016 R. REP. A NR 7950/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA BORSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA BORSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 GRUDNIA 2016 R. REP. A NR 8185/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA BORSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA BORSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO §13, §19, §20, §21 UMOWY SPÓŁKI.2017-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZYBSKI2017-01-17 do dziś
2. ImionaMARIAN2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIA2017-01-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARZEWSKI2017-01-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ KONRAD2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: 1) PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PIERWSZYM WICEPREZESEM ZARZĄDU, 2) PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU, 3) PIERWSZEGO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z TRZECIM WICEPREZESEM ZARZĄDU, 4) DRUGIEGO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z TRZECIM WICEPREZESEM ZARZĄDU.2017-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALSKI2017-05-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIA2017-01-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU2017-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARZEWSKI2017-01-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ KONRAD2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDRUGI WICEPREZES ZARZĄDU2017-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZYBSKI2017-01-17 do dziś
2. ImionaPATRYK2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymTRZECI WICEPREZES ZARZĄDU2017-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-01-17 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-01-17 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-17 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-01-17 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-17 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-17 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-01-17 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2017-01-17 do dziś
964 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 17.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
3data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów