BUNZL CS S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000658290
Numer REGON: 366351581
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-06-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/27907/19/255]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2017-01-16 do dziś
3. NazwaBUNZL CS S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2017-01-16 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejBUNZL CS S.R.O.2017-01-16 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR HANDLOWY, PROWADZONY PRZEZ SĄD MIEJSKI W PRADZE, ODDZIAŁ C, POZYCJA NR 18702, NR IDENTYFIKACYJNY 485 93 1922017-01-16 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-16 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-16 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZWOLEŃSKA nr domu 81 nr lokalu 12 kod pocztowy 04-761 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-16 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj CZECHY jednostka podziału terytorialnego miejscowość PRAGA ulica DOLNOKRCSKÁ nr domu 2029 nr lokalu 54A kod pocztowy 140 00 poczta PRAGA 4 2017-01-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY PRZEDSTAWICIEL SAMODZIELNIE, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH: (A) KUPNA, SPRZEDAŻY, OBCIĄŻENIA LUB INNEGO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I PRAWAMI RZECZOWYMI DOTYCZĄCYMI NIERUCHOMOŚCI, ORAZ CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH UDZIELENIA PRAW OSOBOM TRZECIM DO NIERUCHOMOŚCI POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, ORAZ CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMÓW NAJMU WOBEC NIERUCHOMOŚCI; (B) KUPNA, SPRZEDAŻY, OBCIĄŻENIA LUB INNEGO ZARZĄDZANIA UDZIAŁAMI, AKCJAMI ORAZ INNYMI RODZAJAMI UCZESTNICTWA W INNYCH SPÓŁKACH LUB PODMIOTACH ORAZ CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZAŁOŻENIA/POWSTANIA NOWYCH SPÓŁEK LUB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ (C) UZYSKANIA FINANSOWANIA SPÓŁKI, JAK NP. UMOWY KREDYTOWE, UMOWY O POŻYCZCE ITP., JAK RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIE KREDYTÓW, A TAKŻE (D) W ZAKRESIE WSZELKICH ROZMÓW Z BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZALNI, ORAZ WYZNACZANIE I UPOWAŻNIENIE PRACOWNIKÓW DO ROZMÓW Z BANKIEM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ OBAJ PRZEDSTAWICIELE WSPÓLNIE.2017-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREGORY2019-06-03 do dziś
2. ImionaSCOT ALAN2019-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoGWIAZDOWSKA2017-01-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-16 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-16 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-01-16 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów