EWPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000658197
Numer REGON: 366659528
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[RDF/227864/20/49]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina STRZELCE OPOLSKIE miejscowość SZYMISZÓW2017-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZYMISZÓW ulica UL. MAŁA nr domu 7 kod pocztowy 47-161 poczta SZYMISZÓW kraj POLSKA 2017-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.12.2016R., NOTARIUSZ RADOSŁAW OCHRYMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 7765/20162017-02-28 do dziś
224.01.2020R. NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA-PILIP Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 583/2020, ZMIENIONO PAR. 72020-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2017-02-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BRONISŁAW2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2019-06-12 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW STANISŁAW2019-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2019-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2017-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁASKOŃ2019-09-18 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAWADZKI2017-02-28 do dziś
2. ImionaADAM ŁUKASZ2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-02-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy109 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2017-02-28 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-28 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-02-28 do dziś
452 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-02-28 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-02-28 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-02-28 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2017-02-28 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-02-20 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.11.2018 okres OD 23.04.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
2data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.04.2017 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów