BP LOGISTIC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000657997
Numer REGON: 366317153
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/27490/21/809]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP LOGISTIC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIAŁA PODLASKA gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2017-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA PODLASKA ulica UL. BRZESKA nr domu 1 kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2018-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, REP. A NR 9742/20162017-01-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 STYCZNIA 2018 R., REPERTORIUM A NR 156/2018, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ BP LOGISTIC DEVELOPMENT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Z DNIA 8 STYCZNIA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZMIANIE POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA ULEGŁY NASTEPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI SPORZĄDZONEGO DNIA 15 LISTOPADA 2016 ROKU (REP. A NR 9742/2016): § 6, § 10 UST. 1 I 2, § 18 UST. 3.2018-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYILMAZ2021-10-15 do dziś
2. ImionaALI2021-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2021-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKLADANIA OSWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYILMAZ2021-10-15 do dziś
2. ImionaALI2021-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-22 do dziś
NIE2021-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2018-06-22 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-06-22 do dziś
352 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2018-06-22 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2018-06-22 do dziś
549 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2018-06-22 do dziś
651 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2018-06-22 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-06-22 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-06-22 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 15.11.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
2data złożenia 01.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-01 do dziś
3data złożenia 13.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.11.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.11.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów