ENERGETYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000657938
Numer REGON: 366326643
Numer NIP: 8822125921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/257693/20/302]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2017-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica UL. RZEŹNICZA nr domu 42B kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2017-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.2017 R.2017-01-10 do dziś
212.01.2017 R. NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA NUMER 1-2, REP.A NR 218/2017, UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2017-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNUK2017-01-10 do dziś
2. ImionaADAM2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNUK2017-10-27 do dziś
2. ImionaKONRAD2017-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNUK2017-01-10 do dziś
2. ImionaADAM2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-10 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-01-10 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-01-10 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-01-10 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-10 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-01-10 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-01-10 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-10 do dziś
931 PRODUKCJA MEBLI2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2018 okres OD 10.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów