SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRZOZA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000657776
Numer REGON: 366478442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/431667/22/106]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2017-01-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRZOZA”2017-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina KOCK miejscowość KOCK2017-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KOCK ulica UL. GEN. KLEEBERGA nr domu 68 kod pocztowy 21-150 poczta KOCK kraj POLSKA 2017-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.11.2016 R.2017-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2017-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCELIŃSKA2019-11-25 do dziś
2. ImionaBARBARA STANISŁAWA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-25 do dziś
21. NazwiskoLEMIESZEK2019-11-25 do dziś
2. ImionaDANUTA JANINA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-25 do dziś
31. NazwiskoKREPS2017-01-10 do dziś
2. ImionaBEATA AGATA2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOLEWSKI2019-11-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚMIDER2019-11-25 do dziś
2. ImionaZOFIA2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITURA2017-01-10 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZBIGNIEW2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
2data złożenia 16.09.2019 okres OD 10.01.2017 DO 31.12.20172019-09-17 do dziś
3data złożenia 24.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-24 do dziś
4data złożenia 28.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-28 do dziś
5data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-29 do dziś
6data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.01.2017 DO 31.12.20172019-09-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów