AQUA ŁOSOSIOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000657656
Numer REGON: 366318649
Numer NIP: 9880296427
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-09-12
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/13121/23/375]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA ŁOSOSIOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina BRZEG DOLNY miejscowość BRZEG DOLNY2017-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEG DOLNY ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 4 kod pocztowy 56-120 poczta BRZEG DOLNY kraj POLSKA 2017-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.2016R., NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, REP. A NR 5661/2016.2017-01-10 do dziś
231.12.2017R. REP. A NR 4232/2017, NOTARIUSZ MARCIN ORLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIENIONO TREŚĆ:§ 5 UST. 1, §5 UST. 4 I §24 UST.1 UMOWY SPÓŁKI; USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9306139322017-01-10 do dziś
4. Numer KRS0000105885 2017-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.255.000,00 ZŁ (JEDEN MILION DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1255000,00 ZŁ2018-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11250000,00 ZŁ2018-02-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2017-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. 2. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.2017-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPA2023-09-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2023-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWUSS2017-01-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGMUR2023-09-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2023-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-09-12 do dziś
21. NazwiskoKLIMKOWSKI2017-01-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-10 do dziś
31. NazwiskoZDON2017-01-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2017-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2017-01-10 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-01-10 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-01-10 do dziś
411 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2017-01-10 do dziś
549 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-01-10 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-01-10 do dziś
761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2017-01-10 do dziś
833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2018 okres OD 10.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
4data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
5data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
6data złożenia 27.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów