BUDEX ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000657582
Numer REGON: 366315088
Numer NIP: 9522155841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-07-12
Sygnatura akt[RDF/425025/18/321]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEX ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2018-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 284 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2018-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.2016 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ILONA NOWAKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3764/20162017-01-11 do dziś
2ZMIANA §§ 1, 2 UST. 3, 5 UST. 5, 15 UST. 6; WYKREŚLONO § 11 Z DN 05.02.2018 - NOTARIUSZ W ŁOMIANKACH JULITA SOBCZYK ZA NR REP. A 518/20182018-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROWSKI2017-01-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2017-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.700 ZŁ2018-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2017-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU POSIADAJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;2018-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROWSKI2017-01-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2017-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIROWSKA2018-03-14 do dziś
2. ImionaLARYSA2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-03-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-01-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-11 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-01-11 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-01-11 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-01-11 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2017-01-11 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-01-11 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-01-11 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-01-11 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 11.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów