APTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000657543
Numer REGON: 366283690
Numer NIP: 6922512906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-08-16
Sygnatura akt[RDF/557670/23/444]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina ŚCINAWA miejscowość ŚCINAWA2017-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚCINAWA ulica UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY nr domu 2 kod pocztowy 59-330 poczta ŚCINAWA kraj POLSKA 2017-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2016 R. NOTARIUSZ DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR,KANCELARIA NOTARIALNA DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR, UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK.207; REPERTORIUM A NR 13839/20162017-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2017-01-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 551 § 5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ JAKO OSOBA FIZYCZNA POD FIRMĄ APTEKA PANACEUM DUDZIAK GRAŻYNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU GRAŻYNY DUDZIAK SPORZĄDZONEGO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM DR WISŁAWĄ BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA DR WISŁAWY BOĆ-MAZUR WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 LOK. 207, REPERTORIUM A NUMER 13835/2016. NUMER REGON 390311025,NIP 69210013162017-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „PANACEUM” DUDZIAK GRAŻYNA2017-01-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-01-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223730202017-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000501851 2017-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118 500 ZŁ (SŁOWNIE: STO OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego118500,00 ZŁ2017-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)I W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH,KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (STO TYSIECY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2017-02-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2017-02-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-01-05 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2017-01-05 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-01-05 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-01-05 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-01-05 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-01-05 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2017-01-05 do dziś
886 OPIEKA ZDROWOTNA2017-01-05 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
2data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-31 do dziś
3data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
5data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
6data złożenia 16.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów