BOVANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000657531
Numer REGON: 366290052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/29607/22/74]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOVANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA „SOLIDARNOŚCI” nr domu 117 nr lokalu 207 kod pocztowy 00-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.01.2017R.2017-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKÓW2017-01-05 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2017-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.2017-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJARSKI2017-01-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.2017-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2017-01-05 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-01-05 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-01-05 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-01-05 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-01-05 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2017-01-05 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-05 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2018 okres OD 05.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2data złożenia 27.07.2018 okres OD 05.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
3data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
4data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
5data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO Z DNIA 14.04.2022 R. PODJĘTA W FORMIE AKTU NOTARILANEGO PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ NIEWIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 4594/2022 , 14.04.20222022-06-02 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2022-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWALKÓW2022-06-02 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2022-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO Z DNIA 14.04.2022 R. PODJĘTA W FORMIE AKTU NOTARILANEGO PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ NIEWIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 4594/2022 , 14.04.20222022-06-02 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów