FIRMA BUDOWLANA POLCONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-28 godz. 12:47:39
Numer KRS: 0000657477
Numer REGON: 366327430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/532155/23/119]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANA POLCONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK2017-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość MALBORK ulica STARE MIASTO nr domu 28 kod pocztowy 82-200 poczta MALBORK kraj POLSKA 2020-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.2016 R. NOTARIUSZ ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA W KANCELARII W GDAŃSKU, REP A NR 8399/2016 27.12.2016 R. NOTARIUSZ ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA W KANCELARII W GDAŃSKU, REP A NR 8900/2016 ZMIANA § 3 PKT 5 UMOWY SPÓŁKI2017-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHŁOWSKI2017-01-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SŁAWOMIR2017-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ.2017-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHŁOWSKI2017-01-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MATEUSZ2017-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ.2017-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2017-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHŁOWSKI2017-01-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SŁAWOMIR2017-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-01-12 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-01-12 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-01-12 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-12 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-01-12 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-01-12 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-01-12 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-01-12 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 12.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4data złożenia 06.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
5data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
6data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów