DOLCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000656852
Numer REGON: 366274490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/254888/20/932]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KRAKOWSKA nr domu 179 kod pocztowy 02-180 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.12.2016 R., REP. A NR 7373/2016, NOTARIUSZ ADAM SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-01-04 do dziś
201.02.2017 R., REP. A NR 691/2017, NOTARIUSZ ADAM BANASZEK W WARSZAWIE W §6 UST.1 DODAJE SIĘ PKT 10, ZMIANIE ULEGA §8 PKT 1, W §11 UST.1 DODAJE SIĘ LIT.D2017-03-06 do dziś
321.04.2020 R., REP. A NR 573/2020, NOTARIUSZ SEBASTIAN ZIĘBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI.2020-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3658180772017-01-04 do dziś
4. Numer KRS0000645850 2017-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICZKA2017-01-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-05-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 578 100,00 ZŁ2017-03-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2017-01-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-04 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1 578 000,00 ZŁ2017-03-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-03-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICZKA2017-01-04 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PIOTR2017-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁ2017-01-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁ2017-01-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2017-01-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST SAMODZIELNIE SPÓŁKA POD FIRMĄ DOLCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI DOLCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKĘ DOLCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU PIOTR WOŹNICZKA LUB CZŁONEK ZARZĄDU SEBASTIAN PIOTR WOŹNICZKA.2017-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3658180772017-01-04 do dziś
4. Numer KRS0000645850 2017-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-04 do dziś
245 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-04 do dziś
345 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-04 do dziś
445 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2017-01-04 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-01-04 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-01-04 do dziś
777 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2017-01-04 do dziś
877 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2017-01-04 do dziś
964 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów