BOSS RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-05 godz. 06:34:34
Numer KRS: 0000656697
Numer REGON: 366282555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-12-28
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/31241/20/981]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSS RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2018-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. SYNAGOGALNA nr domu 2 nr lokalu 9 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2018-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.12.2016 R., NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 10940/2016.2017-01-04 do dziś
205.02.2018 R., REP. A NR 977/2018, NOTARIUSZ JOANNA NOWAKOWSKA-DRAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNIA WARSZAWA, ZMIANA § 2 11.09.2018 R., REP. A NR 8085/2018, NOTARIUSZ JOANNA NOWAKOWSKA-DRAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNIA WARSZAWA, ZMIANA § 22018-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2017-01-04 do dziś
2. ImionaEMILIA2017-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2017-01-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2017-01-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2017-01-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSS RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ: BOSS RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA BOSS RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: EMILIA WIŚNIEWSKA PREZES ZARZĄDU.2017-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSS RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-01-04 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-01-04 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-01-04 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-01-04 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2017-01-04 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-01-04 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-01-04 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-01-04 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.11.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-28 do dziś
2data złożenia 10.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów