INSTYTUT STOSOWANIA PRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000656619
Numer REGON: 366236124
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/510964/23/115]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STOSOWANIA PRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2017-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ELIZY ORZESZKOWEJ nr domu 32 nr lokalu 502 kod pocztowy 15-084 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2017-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2016 R. W KN DARIUSZA ZDANOWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 9052/2016 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-02 do dziś
208.05.2017 R. W KN DARIUSZA ZDANOWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2480/2017 ZMIENIONO § 7 UST. 1, § 82017-10-05 do dziś
303.11.2022 R. W KN DARIUSZA ZDANOWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 10284/2022, ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIEŃSKA2017-01-02 do dziś
2. ImionaJOANNA BEATA2017-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2017-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIŃSKI2017-01-02 do dziś
2. ImionaBOGDAN2017-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2017-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILUK2017-01-02 do dziś
2. ImionaJERZY2017-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2017-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6750,00 ZŁ2017-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILUK2019-06-28 do dziś
2. ImionaJERZY2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIŃSKI2017-01-02 do dziś
2. ImionaBOGDAN2017-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2022-12-16 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-01-02 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-01-02 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-01-02 do dziś
572 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2017-01-02 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-01-02 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-01-02 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-01-02 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2018 okres OD 02.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4data złożenia 23.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
5data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
6data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 03.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów