BONGARDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000656540
Numer REGON: 366230736
Numer NIP: 1251649885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392869/22/820]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONGARDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość RADZYMIN2016-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZYMIN ulica UL. KOTKOWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 05-250 poczta RADZYMIN kraj POLSKA 2016-12-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BONGARDE.PL2016-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2016 R.2016-12-30 do dziś
219.06.2017R., REPERTORIUM A NR 1724/2017, NOTARIUSZ MAREK ROWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK ROWICKI W RADZYMINIE, UCHYLENIE UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2017-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAMBOT2016-12-30 do dziś
2. ImionaMARTA2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2016-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAMBOT2016-12-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI.10.000 ZŁOTYCH2016-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAMBOT2016-12-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ STEFAN2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2016-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKA2017-09-29 do dziś
2. ImionaDANUTA JÓZEFA2017-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2017-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-29 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKI2017-09-29 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2017-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2017-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2017-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKI2017-09-29 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2017-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAMBOT2016-12-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ STEFAN2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBAMBOT2016-12-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-12-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-12-30 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-12-30 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-12-30 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-12-30 do dziś
581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-12-30 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-12-30 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-12-30 do dziś
849 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2017-09-29 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT.2017-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2data złożenia 20.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
3data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
5data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów