A.S. TKACZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000656401
Numer REGON: 366229087
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-09-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/42901/21/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. TKACZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KSIĄŻKOWA nr domu 9G nr lokalu 425 kod pocztowy 03-134 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-09-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ASTKANCELARIA.COM2017-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2016R., ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA, Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA W WARSZAWIE ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 11647/2016.2016-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK2016-12-30 do dziś
2. ImionaJACEK2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAS CORPORATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657741092016-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000645024 2016-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2016-12-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2016-12-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2016-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.2016-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK2016-12-30 do dziś
2. ImionaJACEK2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 30.12.2016 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.12.2016 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-08-312021-09-15 do dziś