A I R IMPORT-EXPORT AND GENERAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000655511
Numer REGON: 366220494
Numer NIP: 7831752054
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2018-04-23
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/5406/18/190]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA I R IMPORT-EXPORT AND GENERAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2018-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2016 R.2017-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAHMAN2017-01-02 do dziś
2. ImionaMOHAMMED NAZIBUR2017-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2017-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAHMAN2017-01-02 do dziś
2. ImionaAHMED ISHTIAQUE2017-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ2017-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOSSAIN2017-01-02 do dziś
2. ImionaMOHAMMED BILLAL2017-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2017-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2017-01-02 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2017-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAHMAN2017-01-02 do dziś
2. ImionaMOHAMMED NAZIBUR2017-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAHMAN2017-01-02 do dziś
2. ImionaAHMED ISHTIAQUE2017-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOSSAIN2017-01-02 do dziś
2. ImionaMOHAMMED BILLAL2017-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2017-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2017-01-02 do dziś
246 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2017-01-02 do dziś
346 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2017-01-02 do dziś
446 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2017-01-02 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2017-01-02 do dziś
647 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2017-01-02 do dziś
747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów