INWESTYCJE POŁUDNIE BIEDROŃ, CICHOŃ, JAMBOR, MARSZOŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000655451
Numer REGON: 366348870
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[RDF/422571/22/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINWESTYCJE POŁUDNIE BIEDROŃ, CICHOŃ, JAMBOR, MARSZOŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2017-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. SZPAKÓW nr domu 21 kod pocztowy 41-705 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2017-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.11.2016 R. - NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP.A NR 9143/2016 09.12.2016 R. - NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP.A NR 10102/2016 - ZMIANA: §6 UST.1 PKT 3; §13 UST.32017-01-16 do dziś
204.07.2017 R. - REP.A. NR 3719/2017, NOTARIUSZ JAROSŁAW PIETRYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU ZMIENIONO: §8, §122019-06-27 do dziś
318.09.2019 R. - REP. „A” NR 9324/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA GOŁĘBIEWSKA UPOWAŻNIONA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: §7, §8 UST.1, §122019-10-14 do dziś
430.03.2022 R. - REP. „A” NR 2386/2022, NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: §2, §7, §11, §12 UST.1, §13 UST.3; WYKREŚLONO: §8 UST.52022-05-11 do dziś
503.06.2022 R. - REP. A NR 4772/2022, NOTARIUSZ JOANNA BLUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: § 112022-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZOŁEK2022-05-11 do dziś
2. ImionaADAM RYSZARD2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA WYBURZENIOWA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2416298432022-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000358468 2022-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej801.200,00 ZŁ2022-05-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego801.200,00 ZŁ2022-05-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2022-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego801.200,00 ZŁ2022-05-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2022-05-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃ2022-05-11 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDROŃ2022-05-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JACEK2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMBOR2022-05-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TADEUSZ2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. UPRAWNIONYMI I ZOBOWIĄZANYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY KOMPLEMENTARIUSZE. 2. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE PRZEWYŻSZAJĄCYM KWOTĘ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ TRZECH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 3. REPREZENTACJA SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM W ZAKRESIE PRZEWYŻSZAJĄCYM KWOTĘ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ TRZECH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDROŃ2022-05-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JACEK2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃ2022-05-11 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMBOR2022-05-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TADEUSZ2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZOŁEK2022-05-11 do dziś
2. ImionaADAM RYSZARD2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCICHOŃ2022-07-22 do dziś
2. ImionaMARCIN DAWID2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-07-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-16 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-01-16 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2017-01-16 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-01-16 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-01-16 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-01-16 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-01-16 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-16 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2018 okres OD 16.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
2data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3data złożenia 29.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
4data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów