PARTNERS CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000655406
Numer REGON: 366165714
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-03-15
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2890/19/867]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPARTNERS CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 58 nr lokalu 15 kod pocztowy 00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126-12-2016R.2016-12-27 do dziś
218.05.2017 R. REP. A NR 1396/2017 NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1, § 2, § 5, § 6; DODANO: § 4 PUNKTY 49, 50, 51; SKREŚLONO: § 15; § 16 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ § 15, § 17 OTRZYMAŁ NUMERACJĘ § 16.2017-11-13 do dziś
318.06.2018R., REP. A NR 2760/2018, NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3 PRZYJĘTO TESKT JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2018-08-20 do dziś
403.09.2018R., NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4143/2018, ZMIANA: §2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-09-25 do dziś
508.03.2019R. NOTARIUSZ DOROTA KASSEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NUMER 1097/2019, ZMIENIONO PAR.3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARY2017-11-13 do dziś
2. ImionaBOŻENA JAGODA2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2019-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARY2017-11-13 do dziś
2. ImionaBOŻENA JAGODA2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-11-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2017-11-13 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-11-13 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-11-13 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-11-13 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-11-13 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-11-13 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2017-11-13 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-11-13 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.10.2018 okres OD 27.12.2016 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.12.2016 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów