ENDOELEKTRONIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000655173
Numer REGON: 366283394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-05-10
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/17880/22/888]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOELEKTRONIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość BRWINÓW2017-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BRWINÓW ulica UL. BORKOWA nr domu 12 kod pocztowy 05-840 poczta BRWINÓW kraj POLSKA 2017-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.11.2016R., NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 10884/2016.2017-01-04 do dziś
216.04.2018 R., REP. A NR 542/2018, KANCELARIA NOTARIALNA MATEUSZ ROMPALSKI. ZMIANA: § 2 UST. 1 LIT. B, § 2 UST. 4A, § 2 UST. 5, § 5 UST. 3A, § 5 UST. 4, § 10 UST. 3. 04.05.2018 R., REP. A NR 662/2018, KANCELARIA NOTARIALNA MATEUSZ ROMPALSKI. ZMIANA: § 1 UST. 1, § 2 UST. 1 LIT. B, § 2 UST. 3, § 2 UST. 5, § 5 UST. 2, § 5 UST. 4, § 10 UST. 3. 25.06.2018 R., REP. A NR 789/2018, KANCELARIA NOTARIALNA MATEUSZ ROMPALSKI. ZMIANA: § 1 UST. 1, § 2 UST. 1 LIT. B, § 2 UST. 3, § 2 UST. 5, § 5 UST. 2, § 5 UST. 4, § 10 UST.3.2018-12-13 do dziś
31) 28.12.2018 R.,REP. A NR 6627/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO § 10,)§ 11 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 2) 01.04.2019 R., REP. A NR 942/2019, NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOMOROWIE. ZMIENIONO § 10, § 11 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 3) 29.11.2019 R., REP. A NR 4354/2019, NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOMOROWIE. ZMIENIONO § 1 UST. 2, § 1 UST. 3, § 2, § 5, § 10 UST. 2, § 10 UST. 8 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-01-28 do dziś
430.12.2021 R. REP. A NR 6747/2021, NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KOMOROWIE PRZY UL. BERYLOWEJ 34/11, W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONO: § 2 UST. 1 I 2, § 5 UST. 1, § 10 UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABER2017-01-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-01-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-01-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego900 ZŁ2017-01-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-01-04 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego9.100,00 ZŁ2020-01-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZPIL2018-12-13 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2018-12-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2018-12-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁ2018-12-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDOELEKTRONIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834314532020-01-28 do dziś
4. Numer KRS0000787681 2020-01-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDOELEKTRONIK TRZPIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3656602162022-05-10 do dziś
4. Numer KRS0000907455 2022-05-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000 ZŁOTYCH2022-05-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego105.000 ZŁOTYCH2022-05-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego105.000 ZŁOTYCH2022-05-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-05-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.2018-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDOELEKTRONIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834314532020-01-28 do dziś
4. Numer KRS0000787681 2020-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSKRZELIŃSKI2018-12-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ ADAM2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-12-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2017-01-04 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2017-01-04 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-04 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-01-04 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-01-04 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-01-04 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2017-01-04 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-01-04 do dziś
995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2017-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 04.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów