APTEKA Z SERCEM M. POSTOŁEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000654207
Numer REGON: 366133810
Numer NIP: 5130248066
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2024-02-22
Sygnatura akt[RDF/581939/24/917]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA Z SERCEM M. POSTOŁEK SPÓŁKA JAWNA2016-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina JERZMANOWICE-PRZEGINIA miejscowość JERZMANOWICE2016-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość JERZMANOWICE ulica UL. CENTRALNA nr domu 100 kod pocztowy 32-048 poczta JERZMANOWICE kraj POLSKA 2017-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2016 R.2016-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSTOŁEK2016-12-22 do dziś
2. ImionaROBERT KACPER2016-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSTOŁEK2016-12-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSTOŁEK2016-12-22 do dziś
2. ImionaROBERT KACPER2016-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSTOŁEK2016-12-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-16 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów