FIRMA HANDLOWA KULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000654114
Numer REGON: 340579554
Numer NIP: 8762409743
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-04-27
Sygnatura akt[RDF/483922/23/875]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340579554 NIP 87624097432016-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZ gmina GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2016-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDZIĄDZ ulica UL. WĄSKA nr domu 9 nr lokalu 1 kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA 2022-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.12.2016 R.2016-12-21 do dziś
201.02.2017 R.; ZMIANY: § 1, § 7 UMOWY SPÓŁKI ORAZ SKREŚLONO: § 22 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2017-02-23 do dziś
331.10.2018R., ZMIENIONO: §1, §7.2018-11-30 do dziś
426.02.2020R.; ZMIENIONO §6.2020-03-12 do dziś
510.03.2020 R. ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2020-05-07 do dziś
623.03.2021 R.; ZMIANA §1 I §2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2021-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-12-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW REMIGIUSZA RYSZARDA GRZYBOWSKIEGO I KAROLINY KRYSTYNY WOŁOWICZ Z DNIA 01 GRUDNIA 2016 R. O PRZEKSZTAŁCENIU NA PODSTAWIE ART. 26 PAR.4KSH FIRMY HANDLOWEJ „KULER” SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ FIRMA HANDLOWA „KULER” GRZYBOWSKI, WOŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA I DOSTOSOWANIU UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ: WSPÓLNICY: REMIGIUSZ RYSZARD GRZYBOWSKI NIP 8761748897 KAROLINA KRYSTYNA WOŁOWICZ NIP 55911840682017-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „KULER” SPÓŁKA CYWILNA2016-12-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-12-21 do dziś
5. Numer REGON3405795542016-12-21 do dziś
6. Numer NIP87624097432016-12-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHYBRYDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3654335842021-04-21 do dziś
4. Numer KRS0000637978 2021-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3654461442021-04-21 do dziś
4. Numer KRS0000638268 2021-04-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA WSPÓLNIKÓW. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5000 ZŁ NIE NALEŻY DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI.2016-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHYBRYDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3654335842022-03-17 do dziś
4. Numer KRS0000637978 2022-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3654461442022-03-17 do dziś
4. Numer KRS0000638268 2022-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-12-21 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-12-21 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-12-21 do dziś
469 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2016-12-21 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-12-21 do dziś
685 EDUKACJA2016-12-21 do dziś
753 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2020-03-12 do dziś
810 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2020-05-07 do dziś
956 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
2data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.04.2021 DO 31.12.20212023-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.04.2021 DO 31.12.20212023-04-27 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-24 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-27 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.03.20212023-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów