DOBRE LOKALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000653652
Numer REGON: 366163827
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-08-25
Sygnatura akt[RDF/234585/20/809]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE LOKALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2016-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. SŁONECZNA nr domu 1A kod pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2016 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 7, REP. A NR 21738/20162016-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIŃSKI2018-11-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW HENRYK2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2018-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14950,00 ZŁ2016-12-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIŃSKI2019-11-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW HENRYK2019-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-12-22 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-12-22 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-12-22 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2016-12-22 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-22 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-12-22 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-22 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-12-22 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2018 okres OD 22.12.2016 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.12.2016 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.12.2016 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów