AQQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000653544
Numer REGON: 366130785
Numer NIP: 6951526147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-11-28
Sygnatura akt[RDF/571960/23/654]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina JAWOR miejscowość JAWOR2016-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWOR ulica UL. BARBARY nr domu 3A kod pocztowy 59-400 poczta JAWOR kraj POLSKA 2016-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.2016R.2016-12-20 do dziś
220.03.2017R., ZMIANA §4 UMOWY SPÓŁKI2017-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJAK2016-12-20 do dziś
2. ImionaDANIEL MAREK2016-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00ZŁ(CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2016-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZYDŁO2017-04-03 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKIJAK2016-12-20 do dziś
2. ImionaDANIEL2016-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-12-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-13 do dziś
2data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
3data złożenia 28.11.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-11-28 do dziś
4data złożenia 28.11.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-28 do dziś
5data złożenia 28.11.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-11-28 do dziś
6data złożenia 28.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-11-28 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-11-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów