BUSINESS 4 PEOPLE 2ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000653323
Numer REGON: 366094954
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-18
Sygnatura akt[RDF/240581/20/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS 4 PEOPLE 2ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STAROWIŚLNA nr domu 48 kod pocztowy 31-035 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.12.2016 R.2016-12-16 do dziś
225.01.2018R. ZMIANA § 42018-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAWRYŁA2016-12-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2016-12-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2016-12-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2016-12-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma2ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657143082016-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000643948 2016-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2016-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma2ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657143082016-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000643948 2016-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2018-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2018-02-01 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2018-02-01 do dziś
346 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2018-02-01 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2018-02-01 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-01 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-01 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-02-01 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-02-01 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2018 okres OD 16.12.2016 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2016 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów