HERON CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000653198
Numer REGON: 366119631
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-11-20
Sygnatura akt[RDF/182267/19/906]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERON CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość WILCZYCE2018-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WILCZYCE ulica UL. WILCZYCKA nr domu 9 kod pocztowy 51-361 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.10.2016R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. WITA STWOSZA NR 15 LOK. 7, NOTARIUSZ PIOTR PAUTER, REP. A NR 4228/2016 UMOWA SPÓŁKI2016-12-19 do dziś
219.06.2018R., REP. A NR 2275/2018R., NOTARIUSZ PIOTR PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 15/7, ZMIANA § 3 UMOWY2018-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2016-12-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800,00ZŁ(CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2016-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOW, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY; ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO DWAJ PROKURENCI, ALBO PROKURENT I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.2016-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2018-07-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-12-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-12-19 do dziś
271 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-12-19 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-12-19 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-12-19 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-12-19 do dziś
673 1 REKLAMA2016-12-19 do dziś
764 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-12-19 do dziś
864 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-12-19 do dziś
966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2016-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.08.2019 okres OD 01.09.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
2data złożenia 20.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów